Pensum

Jura Erhverv, vores uddannelse indenfor erhvervsret, som er den teoretiske overbygning, der specialiserer dig i dansk og international erhvervsret. Den kan være en naturlig fortsættelse af Jura Plus uddannelsen.

Du møder disse spændende emner:

Retskilder
Lovgivningen. Fremmed ret. EU-retten og andre internationale retskildefaktorer. Folkeretten. Oversigt over det danske domstolssystem. Civile og kriminelle sager. Voldgift. Civile søgsmål. Tvangsfuldbyrdelse m.m.

Erstatnings- og Forsikringsret
Culpareglen. Arbejdsgivers ansvar. Objektivt ansvar. Fællesregler for pålæggelse af ansvar. Lempelse eller bortfald af erstatningsansvar. Produktansvar. Forsikring i almindelighed. Skadesforsikring. Livsforsikring m.m.

Kontrakters indgåelse og indhold
Indgåelse af danske og internationale aftaler. Løftet og dets afgivelse. Accept af løfter. Ugyldige kontrakter. Forbrugerbeskyttelse. Fuldmagt og kommission. Hvem bliver berettiget og forpligtet ved den indgåede handel m.m.

Køb og salg af løsøre
Reglerne om køb og salg af løsøre. Parternes forpligtelser. Misligholdelse. Fordringshavermora. Ophævelse. Ejendomsrettens overgang. Vindikation af løsøre m.m.

Internationale Købs- og Kreditaftaler
CISG. Køberetlige bestemmelser. Remburs. Inco terms. Kreditaftalelovens anvendelsesområde. Oplysningsforpligtelsen. Sikkerhedsstillelse. Salg/køb med ejendomsforbehold m.m.

Immaterialrettighederne
Ophavsret. Mønsterrettigheder. Patenter. Brugsmodeller. Design. Halvlederprodukter. Varemærker. Knowhow m.m.

Markedsføring og Konkurrenceret
God markedsføringsskik. Vildledende reklame. Direkte markedsføring. Forbrugerombudsmanden. Særligt om e-handel. Konkurrencebegrænsende aftaler. Misbrug af dominerende markedsposition m.m.

Finansiering og Kreditsikring
Finansieringsretlige grundelementer. Pengefordringer – indhold, ophør og fuldbyrdelse. Overdragelse af simple og negotiable fordringer.

Fast Ejendom og Kaution
Fremgangsmåden ved tinglysning. Betingede og ubetingede skøder. Pant. Underpant i fast ejendom. Sikkerhedsret i løsøre. Underpant i løsøre. Håndpant. Pant i rettigheder. Tilbageholdelsesret og grundbyrder. Ejendomsforbehold. Begrebet kaution. Kautionens ophør. Regresret m.m.

Insolvensret/Virksomhedssammenbrud og Arbejdsret
Rekonstruktion. Konkurs. Akkordordninger. Gældssanering. Retsforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Kollektiv og individuel arbejdsret m.m.

Selskabsret
Interessentskaber, kommanditselskaber samt anparts- og aktieselskaber m.m.

Internationale Lovvalg og International Procesret
Værneting, lovvalg og fuldbyrdelsesregler. EU-domskonventionen, internationale voldgifter m.m.

Studiet tager sit udgangspunkt i lærebogen “Dansk erhvervsret – en lærebog” af Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen, samt “Lovsamling Erhvervsret” af Per Mogensen og Helle Risdal. Disse bøger kan købes som e-bog eller papirbog. Du vil desuden modtage Jurainstituttets eget udarbejdede uddannelsesmateriale.

Se uddannelsesplan for klasseundervisning

Tilmeld