Pensum

Jura Plus henvender sig til dig, der er indstillet på at yde en ekstra indsats for at komme til at arbejde selvstændigt med den praktiske side af en juridisk sag som projektleder/sagsbehandler og til advokatsekretæren, der ønsker et indgående kendskab til samtlige emner.

Studiet omfatter:

Familieret
Ægteskabets indgåelse. Formueforholdet mellem ægtefæller. Ægteskabets opløsning. Samværsret. Underholdsbidrag. Børnebidrag. Vilkårene for separation/skilsmisse. Bodeling. Pensionsrettigheder. Samliv uden ægteskab m.m.

Dødsbobehandling og Skifteret
Skifte af fællesbo mellem ægtefæller/samlevende og opløsning af sameje. Arv til slægt og ægtefælle/samlevende. Testamenters fortolkning og udformning. Summarisk bobehandling og skifter, herunder privat skifte, forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg og bobestyrerskifte. Skiftefordele. Frister, boafgifter og retsafgifter. Bortblevne og fraværende. Boopgørelse og blanketter til brug for skiftet m.m.

Funktionærret
Funktionærens rettigheder og pligter. Funktionærstatus. Reglerne omkring sygdom, graviditet og barsel. Opsigelse fra både arbejdsgiver og medarbejders side, godtgørelse. Misligholdelse af ansættelsesforhold fra arbejdsgiver og medarbejders side. Ferieloven m.m.

Lejelovgivning og Ejendomsadministration
Lejekontrakter. Opsigelse og ophævelse af lejemål. Tilbudspligt. Gennemførelse af lejeforhøjelser. Varmeregnskab. Regler for hensættelser til vedligeholdelse. Overdragelse af lejemålet til andre m.m.

Ejendomshandel
Berigtigelse (ekspedition) af ejendomshandler (overdragelse af ejerboliger) med fokus på købsaftalen med tilhørende bilag, udarbejdelse og tinglysning af skøder, pantebreve og deklarationer, samt udarbejdelse og ekspedition af refusionsopgørelser. Generelt om finansiering og pantebreve. Fremgangsmåde ved oprettelse af digitale tinglysningsdokumenter m.m.

Gældsbreve, Forældelse og Køb
Regler for gældsbreve og fordringer. Overdragelse og transport. Forældelsesfrister og afbrydelse af disse. Tinglyste pantebreve i fast ejendom. Købelovens regler: Købesum, levering, risikoens overgang, købers og sælgers misligholdelse. Kreditaftaler og kreditkøb, gyldigt ejendomsforbehold, fyldestgørelse og tilbagetagelse m.m. Renter. Rykkergebyr. Inkassogebyr m.m.

Straffesager
Politi og anklagemyndighed. Sigtelse og tiltale. Grundlovsforhør. Varetægtsfængsling. Straffesagers behandling. Retsfølger. Appel.

Retssager
Domstolenes indretning og kompetence. Dommere. Advokater. Stævninger. Sagsbehandling ved byret og landsret. Småsagsbehandling. Processtoffet. Bevis: forklaringer, syn og skøn, sagkyndige erklæringer. Appel. Sagsomkostninger. Retshjælp.

Inkasso
Behandling af inkassationer. Betalingspåkrav. Fogedforretninger. Begæring om udlæg. Kreditaftaler m.m.

Tvangsauktion
Gennemgang af grundlaget for auktionen, forberedelsen af auktionen, herunder auktionsindkaldelse, bekendtgørelse af auktionen, udarbejdelse af salgsopstilling og prioritetsopgørelse, auktionens afholdelse og arbejdet efter auktionen. Desuden berøres tvangsauktion over andelsboliger, brugelig pant og ejendomme under administration m.m.

Aftale- og Selskabsret
Indgåelse af aftaler. Aftalers ugyldighed. Reglerne om fuldmagt.
Selskabsformer. Oprettelse. Ledelse. Kapitalforøgelse. Apportindskud. Konvertible lån. Beskyttelse af kreditorer. Kapitalnedsættelse. Aktionæroverenskomster og vedtægter. Opløsning.  De nye regler om iværksætterselskaber og konkurskarantæne m.m.

Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs, Gældssanering
Rekonstruktionens anmeldelse, retsvirkninger og ophør. Frivillig akkord. Betingelserne for konkurs. Behandling af boet. Omstødelse. Konkursordenen. Udarbejdelse af regnskab. Gældssaneringens betingelser, indhold og behandling m.m.

Sekretærfunktionen
Beskrivelse af sekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner. Sagsoprettelse og bogholderifunktionen på advokatkontoret m.m.

Øvrigt
Forståelse af juridisk terminologi, eksamensteknik m.m.

Se uddannelsesplan for klasseundervisning

Tilmeld