Pensum

Jura Basis kommer du igennem følgende fag:

Familieret
Ægteskabets retsvirkninger. Formuefællesskab, særeje, ægtepagter. Separation, skilsmisse og bodeling. Ugifte samlevende m.m.

Dødsbobehandling
Arv og skifte. Deling af dødsbo og boafgifter; summarisk bobehandling og skifter, herunder privat skifte, forenklet privat skifte, ægtefælleudlæg og bobestyrerskifte m.m. Arv til børn, ægtefæller, samlevende, slægt og andre. Oprettelse af testamenter samt livsforsikringer m.m.

Ejendomshandel
Generelt om berigtigelse af ejendomshandler med fokus på købsaftalen og tilhørende bilag, udarbejdelse og tinglysning af skøde, samt udarbejdelse af refusionsopgørelser. Introduktion til den digitale tinglysning m.m.

Retssager
Gennemgang af retssystemet og domstolenes indretning. Parterne i retsforholdet, principper for retssagsbehandlingen og processtoffet. Sagens gang. Småsagsbehandling, appel, retshjælp m.m.

Inkassosager
Behandling af inkassationer, frivillige forlig, fogedforretninger. Udlæggets genstand og retsvirkninger. Kreditkøb m.m.

Tvangsauktion
Gennemgang af forløbet frem til auktionsbegæringen, forberedelsen af auktionen, herunder salgsopstilling og opgørelse af fordringer samt arbejdet efter auktionen. Desuden berøres tvangsauktion over andelsboliger m.m.

Aftale- og Selskabsret
Indgåelse af aftaler. Reglerne om fuldmagt. Oprettelse af anpartsselskaber, aktieselskaber og interessentskaber. Deltagernes hæftelse. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Øvrige selskabstyper. De nye regler om iværksætterselskaber og konkurskarantæne.

Lejeret
Vilkår i lejekontrakten. Betaling af husleje samt regulering, vedligeholdelse og mangler. Opsigelse, ophævelse samt overdragelse af lejemålet. Introduktion til andelsboliger m.m.

Advokatsekretærfunktionen
Beskrivelse af advokatsekretærens opgaver under de enkelte juridiske emner. Sagsoprettelse, bogholderifunktion m.m.

Øvrigt
Forståelse af juridisk terminologi/sprogbrug, eksamensteknik m.m.

Se uddannelsesplan for klasseundervisning

Tilmeld